BCSR Advisory

Reštrukturalizácia a insolvencia

Výhody reštrukturalizácie

Reštrukturalizácia je procesom ozdravenia dlžníka za dozoru reštrukturalizačného správcu vybraného dlžníkom a povereného príslušným súdom

Čo získavate?

 1. Zákonná ochrana dlžníka pred veriteľmi
 2. Oddlženie spoločnosti vo forme dohody s veriteľmi realizovanej schválením reštrukturalizačného plánu
 3. Prerušenie exekúcií, platobných rozkazov, dražieb majetku a výkonov súdnych rozhodnutí začatím reštrukturalizačného konania
 4. Zastavenie exekúcií, platobných rozkazov, dražieb majetku a výkonov súdnych rozhodnutí povolením reštrukturalizačného konania
 5. Ochrana majetku dlžníka
 6. Odblokovanie bankových účtov dlžníka po povolení reštrukturalizačného konania
 7. Dohoda o vysporiadaní zabezpečovacích práv vyplývajúcich z firemných úverov
 8. Vytvorenie časového priestoru na znovu naštartovanie spoločnosti (5 – 10 mesiacov)
 9. Možnosť vymáhania pohľadávok za asistencie reštrukturalizačného správcu
 10. Kontrola a koučing nad celým procesom reštrukturalizácie
 11. Dlžník naďalej vykonáva podnikateľskú činnosť
 12. Konanie v mene spoločnosti zostáva jej štatutárnym zástupcom
 13. Rozloženie splatnosti záväzkov na dlhšie obdobie
 14. Možnosť získania ďalšieho investičného a prevádzkového financovania vo forme úveru