BCSR Advisory

Reštrukturalizácia a insolvencia

Kedy reštrukturalizovať?

Základným predpokladom právnej reštrukturalizácie je platobná neschopnosť, teda stav, kedy podnik (dočasne) nie je schopný plniť svoje záväzky. Platobne neschopný je ten, kto nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Je treba poznamenať, že v dnešnej dobe nie sú cash flow problémy ničím výnimočným a stretáva sa s nimi takmer každý druhý podnikateľ, ktorý sa často krát nie svojou vinou dostane do nepríjemnej situácie.

Napriek tomu, že podnik nie je schopný plniť svoje záväzky, nie je vždy nevyhnutnosťou vyhlásiť likvidačný konkurz. V prípade, keď existuje predpoklad zachovania aspoň podstatnej časti prevádzky podniku dlžníka, a ak v prípade povolenia reštrukturalizácie možno odôvodnene predpokladať väčší rozsah uspokojenia veriteľov dlžníka ako v prípade vyhlásenia konkurzu, je možné poveriť správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku a v prípade povolenia súdu začať s reštrukturalizačným konaním. Ďalším predpokladom reštrukturalizácie je vykonávanie podnikateľskej činnosti, ktorá generuje aspoň nejaký zisk, resp. existuje predpoklad, že po skončení reštrukturalizácií bude takýto zisk generovať.

Zmyslom reštrukturalizácie je nielen pomôcť dlžníkovi znovu naštartovať perspektívne podnikanie, ale aj uspokojiť svojich veriteľov vo väčšej miere, ako by boli uspokojený vyhlásením konkurzného konania.