BCSR Advisory

Služby

Ako spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami s procesom reštrukturalizácie firiem Vám dokážeme ponúknuť profesionálne služby vo všetkých oblastiach, ktorých zvládnutie je nevyhnutným predpokladom úspešného zavŕšenie procesu oddlženia a ozdravenia Vašej spoločnosti.

Štyri základné piliere na ktorých staviame pri manažmente reštrukturalizačného procesu je v skratke možné zhrnúť do týchto oblastí:

Formálna reštrukturalizácia

Je postavená na princípoch, ktoré stanovuje ZKR a jej úspešné zvládnutie predpokladá hlboké znalosti insolvenčného a obchodného práva ako aj skúsenosti s tvorbou dokumentov pre obchodné súdy tak, aby sa predišlo sporom a nejasnostiam v celom procese.

Obnova a revitalizácia

Samotný biznis spoločnosti v úpadku je často v existenčnom ohrození v dôsledku krízy efektivity a zhoršenia dôvery obchodných partnerov na strane dodávateľov aj odberateľov. Napriek zložitej situácii môže spoločnosť aj z krízy vyťažiť nové konkurenčné výhody ak efektívne využije čas, ktorý dostáva v priebehu formálnych procesov spojených s reštrukturalizáciou. V rámci ochrany pred veriteľmi môže uskutočniť kľúčové zmeny smerom dovnútra a nájsť svoju stratenú pozíciu na trhu.

Investície a akvizície

Nové možnosti získania strategického partnera pre pokračovanie v obchodných aktivitách sú rovnako kľúčovým predpokladom zachovania spoločnosti ako takej. Do ozdravenej spoločnosti vstupujú strategickí partneri za oveľa vhodnejších podmienok, ako by tomu bolo pri konkurznom konaní. Spoločnosť po úspešnom procese reštrukturalizácie má pre svojho vlastníka oveľa vyššiu hodnotu aj pri prípadnom predaji obchodného podielu. Rovnako spoločnosti zaujímajúce sa o kúpu spoločností preferujú, aby historické neduhy boli vyriešené pred ich vstupom do novej akvizície.

Controlling a účtovníctvo

Základný informačný systém spoločnosti je dôležitým zdrojom cenných informácií, nevyhnutných pre rozhodovanie o ďalšom chode spoločnosti. O to viac je tento systéme dôležitý v turbulentných časoch krízy, keď je potrebné určiť nové smerovanie firmy a následne sledovať jeho dodržiavanie. Controlling zároveň s dostatočným predstihom identifikuje možné nepriaznivé trendy, čím dokáže udržať spoločnosť v nastavených pozitívnych trendoch aj po ukončení ochrany pred veriteľmi a nástupe spoločnosti do úplne bežného fungovania v rámci svojho trhového segmentu.