BCSR Advisory

Investície a akvizície

Oceňovanie spoločností

Neoddeliteľnou súčasťou rokovaní o predaji obchodného podielu alebo časti podniku je predajná cena. Nakoľko je podnik súhrnom hmotných a nehmotných, ako aj súčasných a budúcich ekonomických úžitkov, je stanovenie ceny za podnik zložitým procesom, ktorý si vyžaduje značné skúsenosti pri aplikácii rôznych metód oceňovania spoločností. Po konzultácii s klientom a spoznaní jeho cieľov a potrieb sme schopní pripraviť a zrealizovať kombináciu akademických metód, ktoré určia interval predajnej ceny za hodnotený podnik.