BCSR Advisory

Reštrukturalizácia a insolvencia

Čo je reštrukturalizácia?

Reštrukturalizácia je sofistikovaný proces ozdravenia spoločnosti dlžníka, predpísaný a vymedzený zákonom, potvrdzovaný príslušným súdom pod vedením a dozorom reštrukturalizačného správcu vybraného dlžníkom.

 

A. Formálna reštrukturalizácia

B. Neformálna reštrukturalizácia

 

Reštrukturalizácia = reštart firmy.

Reštrukturalizácia = oddlženie spoločnosti

Jej zmyslom je dať druhú šancu firme, ktorá je z rôznych dôvodov v problematickom období svojej existencie.

 

Dôvody prečo sa spoločnosť musí zaoberať reštrukturalizáciou

Druhotná platobná neschopnosť

Neproduktívne aktíva

Neúspešná investícia

Pokuty a penále z neúspešnej transakcie

Zlá podniková stratégia diverzifikácie

Výpadok kľúčového odberateľa

Fáza úpadku spoločnosti

Kríza stratégie

Kríza výkonnosti

Kríza likvidity

Zánik

Reštrukturalizácia ako účinné riešenie štandardne neriešiteľnej situácie podniku

Čo získavate hneď

 • Prerušenie exekúcie,
 • Zastavenie výkonu záložného práva,
 • Prerušenie konkurzu a dražby,
 • Systémové riešenie trestno-právnej zodpovednosti.

Reštrukturalizácia v plnom význame slova predstavuje jedinečný ozdravný proces podniku, teda jeho účinnú revitalizáciu a znovu naštartovanie kľúčových funkcií podniku pri zachovaní podstatnej časti prevádzky vášho podnikania. Účelom reštrukturalizácie je ale na druhej strane uspokojenie veriteľov v rozsahu, čase a spôsobom určeným v reštrukturalizačnom pláne. Celý proces je rámcovo vymedzený zákonom a schvaľovaný príslušným súdom SR.

Pri reštrukturalizácii je okrem oddlženia možné vyriešiť omnoho viac. Preto klientom po zvážení kľúčových premís za našej spolupráce odporúčame zamyslieť sa nad systematickým redizajnom podniku v oblasti:

 1. Interných procesov
 2. Externých vzťahov
 3. Financovania
 4. Štruktúry majetku

Pri takto poňatom prístupe v reštrukturalizácii ozdravený podnik získava konkurenčnú výhodu pred svojou konkurenciou.

Podstatné etapy potrebné pre úspešnú formálnu reštrukturalizáciu sú: vypracovanie reštrukturalizačného posudku, návrh na povolenie a následné povolenie reštrukturalizácie súdom, prihlasovanie pohľadávok a schôdza veriteľov , zasadania veriteľského výboru, tvorba a schvaľovanie reštrukturalizačného plánu a záverečné potvrdenie reštrukturalizačného plánu veriteľmi a súdom.

V procese reštrukturalizácie pri komplexnom riešení klientom poskytujeme služby a súčinnosť v oblastiach :

 1. Právne poradenstvo
 2. Správcovská činnosť
 3. Ekonomické poradenstvo
 4. Krízové riadenie podniku
 5. Financovanie podniku v procese reštrukturalizácie
 6. Znaleckú činnosť

Tieto profesionálne a kauzálne spojité aktivity sú nutné nielen pre vypracovanie kvalitných dokumentov, ale najmä pre uskutočnenie úspešnej a efektívnej reštrukturalizácie spoločnosti klienta.