BCSR Advisory

Služby

Formálna reštrukturalizácia

Je postavená na princípoch, ktoré stanovuje ZKR, a jej úspešné zvládnutie predpokladá hlboké znalosti insolvenčného a obchodného práva ako aj skúsenosti s tvorbou dokumentov pre obchodné súdy tak, aby sa predišlo sporom a nejasnostiam v celom procese.

Reštrukturalizácia je v našom poňatí sofistikovaným procesom ozdravenia spoločnosti dlžníka, predpísaný a vymedzený zákonom, potvrdzovaný príslušným súdom pod vedením a dozorom reštrukturalizačného správcu vybraného dlžníkom.

 

Čo získavate hneď

  1. Prerušenie exekúcie,
  2. Zastavenie výkonu záložného práva,
  3. Prerušenie konkurzu a dražby,
  4. Systémové riešenie trestno-právnej zodpovednosti.

Dôvody prečo sa musíte zaoberať reštrukturalizáciou

  1. Druhotná platobná neschopnosť,
  2. Neproduktívne aktíva, Neúspešná investícia,
  3. Pokuty a penále z neúspešnej transakcie,
  4. Zlá podniková stratégia a výkonnosť,
  5. Výpadok kľúčového odberateľa.