BCSR Advisory

Služby

Controlling a účtovníctvo

Controlling (voľný preklad – ekonomické riadenie)

Vyjadruje komplexnú funkciu ekonomického riadenia, koordináciu plánovania, kontroly a informačného zabezpečenia. Koordinácia v tejto súvislosti znamená vytvorenie systému podnikového plánovania, kontroly a informácií, využiteľného pre potreby manažmentu podniku.

Controlling je systém pravidiel, ktorý napomáha dosiahnuť podnikové ciele, zabraňuje prekvapeniam a včas “rozsvieti červenú”, keď sa objaví nebezpečenstvo vyžadujúce príslušné opatrenia. Slúži k udržaniu žiaduceho stavu a v pravidelných intervaloch umožňuje porovnávať plán so skutočnosťou, aby sa zistilo či sú nutné zásahy v oblasti riadenia, ktorými je možné žiaduci stav dosiahnuť alebo udržať.

Účtovníctvo počas reštrukturalizácie

Vyhlásenie začatia reštrukturalizácie ani schválenie reštrukturalizačného plánu nie sú dôvodom na uzatvorenie účtovných kníh a nie je teda žiaden dôvod na zostavenie (M)ÚZ. Podnik účtuje kontinuálne.

Podľa § 142 ZKR bude ku dňu povolenia reštrukturalizácie účtovná jednotka zostavovať PÚZ a tieto bude dostavovať v priebehu reštrukturalizačného konania vždy k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca. Okrem toho zostavuje ÚZ v riadnom termíne podľa ZoÚ.

Schválením reštrukturalizačného plánu dochádza k zániku záväzkov, resp. časti záväzkov v súlade so schváleným reštrukturalizačným plánom. Postupy účtovania upravujú spôsob odpisu záväzkov podniku v reštrukturalizácii v § 29.