BCSR Advisory

Controlling a účtovníctvo

Kalkulácie a Budgeting

V rámci zavádzania zmien v reštrukturalizujúcom sa podniku odporúčame našim klientom zvážiť aj rôzne kľúčové aspekty vplývajúce na chod spoločnosti. Medzi takéto kľúčové funkcie patria aj kalkulácie a tvorba rozpočtov (Budgeting). Na základe správne metodicky zvolených a realizovaných kalkulácií dokáže podnik správne tvoriť cenu svojich produktov a služieb, vplývať motivačne na zákazníkov, realizovať konkurenčnú výhodu oproti súperom na trhu a zároveň si udržiavať dostatočnú úroveň tvorby zdrojov na pokrytie svojich fixných nákladov.

Príprava Budgetu podniku zabezpečí porovnateľné a stabilizované východisko pre finančné hospodárenie v rámci budgetovaného obdobia, poskytne podklad pre analýzu pozitívnych alebo negatívnych odchýlok od plánu a pomôže zabezpečiť stabilný rozvoj spoločnosti ako takej.