BCSR Advisory

Reštrukturalizácia a insolvencia

Základný (minimálny) rozsah formálnej reštrukturalizácie

 • VYPRACOVANIE REŠTRUKTURALIZAČNÉHO POSUDKU
  Spoločnosť poverí osobu zo zoznamu správcov, aby vypracovala „reštrukturalizačný posudok“. V ňom správca zistí aktuálny stav dlžníka a odporučí/neodporučí reštrukturalizáciu
  Termín: 10 – 30 dní
  od podpisu zmluvy
 • ZAČATIE REŠTRUKTURALIZÁCIE
  Na základe posudku podaného a odporučeného reštrukturalizačným správcom súd rozhodne o začatí/odmietnutí reštrukturalizačného konania zverejnením rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
  Termín: 15 dní
  od podania reštrukturalizačného posudku na príslušný súd
 • POVOLENIE REŠTRUKTURALIZÁCIE
  Po kontrole formálnych náležitostí reštrukturalizačného posudku a jeho ekonomickej opodstatnenosti súd rozhodne o povolení reštrukturalizačného konania, ktoré zverejnení v Obchodnom vestníku.
  Termín: 30 dní
  od začatia reštrukturalizácie zverejnenom v Obchodnom vestníku
 • PRIHLASOVANIE POHĽADÁVOK
  Veritelia prihlasujú svoje pohľadávky voči dlžníkovi u správcu na presne stanovenom tlačive a v presne stanovenej forme počas lehoty stanovenej na prihlasovanie pohľadávok.
  Termín: 30 dní
  od povolenia reštrukturalizácie zverejnenom v obchodnom vestníku
 • ZISTENIE, POPIERANIE A KONEČNÝ ZOZNAM POHĽADÁVOK
  Správca v určenej lehote zhodnotí s odbornou starostlivosťou správnosť a opodstatnenosť prihlásenej pohľadávky a akceptuje ju / čiastočne ju poprie / úplne ju poprie a predloží konečný zoznam pohľadávok súdu.
  Termín: 30 dní
  od ukončenia prihlasovania pohľadávok.
 • SCHÔDZA VERITEĽOV
  Všetci prihlásení veritelia majú možnosť zúčastniť sa na chôdzi veriteľov, kde sa prezentuje štatutárnym orgánom aktuálny stav spoločnosti a následne sa volí veriteľský výbor. Troj, alebo päť členný veriteľský výbor volený z prihlásených veriteľov dohliadajúci na výkon práv všetkých veriteľov.
  Termín: 2-7 dní
  od uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok.
 • REŠTRUKTURALIZAČNÝ PLÁN
  Dlžník predloží veriteľskému výboru návrh reštrukturalizačného plánu s podrobným popisom návrhu uspokojenia veriteľov. Veriteľský výbor sa môže rozhodnúť predložený návrh schváliť / zamietnuť / nechať prepracovať a to v lehote nie dlhšej ako 15 dní.
  Termín: do 90 dní
  od povolenia reštrukturalizácie s možnosťou predĺženia lehoty na predloženie plánu o 60 dní.
 • SCHVÁLENIE PLÁNU – VERITEĽSKÝ VÝBOR
  Ak veriteľský výbor schváli návrh reštrukturalizačného plánu, následne odporučí aj hlasovať všetkým veriteľom na schvaľovacej schôdzi za schválenie plánu.
  Termín: do 15 dní
  od predloženia reštrukturalizačného plánu
 • SCHVÁLENIE PLÁNU – SCHVALOVACIA SCHÔDZA
  Po schválení reštrukturalizačného plánu veriteľským výborom schvaľujú reštrukturalizačný plán všetci veritelia na schvaľovacej schôdzi, zvolanej správcom zverejnením v Obchodnom vestníku.
  Termín: do 30 dní
  od schválenia reštrukturalizačného plánu veriteľským výborom.
 • POTVRDENIE PLÁNU SÚDOM
  Súd preskúma či reštrukturalizačný plán spĺňa predpísané náležitosti, a skontroluje jeho vecnú správnosť. Následne potvrdí jeho platnosť zverejnením oznámenia v obchodnom vestníku. Následne ukončí reštrukturalizačné konanie.
  Termín: do 15 dní
  od schválenia reštrukturalizačného plánu na schvaľovacej schôdzi
 • DOZORNÁ SPRÁVA