BCSR Advisory

Aktuality

Referencia na realizovaný projekt Zberné suroviny, a.s.

Na majetok spoločnosti  Zberné suroviny, a.s., bol v roku 2016 vyhlásený konkurz. Keďže súd povolil prevádzkovanie úpadcu počas konkurzu, bolo nevyhnutné v čo najkratšom čase a čo najefektívnejšie realizovať činnosti, ktoré viedli k udržaniu zamestnanosti (takmer 300 pracovných miest) a zabezpečeniu všetkých nevyhnutných prevádzkových aktivít. Tým, že spoločnosť bola prevádzkovaná aj počas konkurzu, sme v spolupráci so správcami konkurznej podstaty zabezpečili vyššie uspokojenie veriteľov, ako by tomu bolo v prípade neprevádzkovaného podniku v konkurze.

Správkyňa konkurznej podstaty JUDr. Anna Machajdová potrebovala tím ľudí, ktorí majú skúsenosti s okamžitým prevzatím riadenia spoločnosti a sú schopní zabezpečiť dennodennú prevádzku spoločnosti. Tento tím jej poskytla spoločnosť BCSR, s.r.o., ktorá svojím profesionálnym prístupom a komplexnými riešeniami realizovala činnosti, ktoré viedli k stabilizácií Zberných surovín, a.s., a tým sa udržala kontinuálna prevádzka a zamestnanosť v tejto spoločnosti.

Medzi hlavné kroky, ktoré BCSR, s.r.o. zrealizovala, patrili:

  • controlling
  • reporting
  • stabilizácia hlavného obchodného tímu
  • komunikácia s dodávateľmi a odberateľmi – vysvetlenie špecifík prevádzkovania podniku v konkurze
  • vykonávanie aktívnej obchodnej politiky s cieľom zabezpečiť nárast výkupu a následný predaj druhotných surovín
  • obchodné aktivity s cieľom rozšírenia aktívne portfólia firemnej klientely
  • M&A aktivity
  • krízový management

 

 

Referencia na Zberné suroviny a.s.

Referencia na Zberné suroviny, a.s.