BCSR Advisory

Aktuality

Referencia na realizovaný projekt Liptovská mliekareň, MILEX

V projekte Liptovská mliekáreň, a.s., MILEX  Nové Mesto nad Váhom, a.s. sme realizovali vzdelávací seminár v oblasti controllingu.

Vybraný pracovníci sa zúčastnili nasledovných školení z oblasti finančného manažmentu a controllingu:

 • ciele a úlohy controllingu
 • finančné a vnútropodnikové účtovníctvo
 • nákladový a kalkulačný systém podniku, druhy nákladov a výnosov pre riadenie
 • uplatnenie kalkulačných vzorocov pre rôzne druhy rozhodovania
 • nákladové objekty controllingu
 • vzťah účtovníctva, rozpočtov a kalkulácií
 • podnikové plánovanie a forecasty – ciele a metódy
 • reporting a metódy hodnotenia výkonnosti firmy
 • väzba a motivačný systém
 • ABC metodika
 • tvorba SWOT analýzy – case study
 • využitie BCS pri tvorbe stratégie
 • finančná analýza a finančný controlling
 • investičný controlling a ukazovatele hodnotenie investícií

Uvedené školenia boli pre zúčastnené osoby prínosom pre ich vlastnú prácu a súčasne sa zlepšil ich pohľad na poslanie a úlohy finančného manažmentu v podniku.

Ukážka referencie na realizovaný projekt Liptovská mliekareň, MILEX