BCSR Advisory

Aktuality

Referencia na realizovaný projekt DMK, s.r.o.

V projekte Dubnický Metalurgický Kombinát, s.r.o., na ktorý bol vyhlásený konkurz na majetok spoločnosti v roku 2014, bolo potrebné zabrániť úpadku spoločnosti, aby zamestnanci neprišli o svoje miesta a aby v spoločnosti nedošlo k zatvoreniu prevádzky a rozpredaniu majetku za účelom maximálneho možného uspokojenia veriteľov.

Ako správca úpadcu sme potrebovali tím ľudí, ktorí sú schopní okamžite prevziať vedenie spoločnosti a tým zabezpečiť dennodennú prevádzku spoločnosti. Tento tím nám poskytla spoločnosť BCSR, s.r.o., ktorá svojím profesionálnym prístupom a komplexnými riešeniami zrealizovala činnosti, ktoré viedli k stabilizácií DMK, s.r.o. a tým sa udržala kontinuálna prevádzka a zamestnanosť v tejto spoločnosti.

Medzi hlavné zrealizované kroky, ktoré BCSR, s.r.o, zrealizovala, patrili:

 • Návrh okamžitých racionalizačných opatrení
 • Krízový plán spoločnosti
 • Denný, týždenný a mesačný controlling a reporting
 • Obchodné aktivity zamerané na získanie nových odberateľov a kontraktov
 • Ozdravné opatrenia v personálnej oblasti
 • Optimalizácia dodávateľských vzťahov a zmlúv
 • Vedenie ekonomickej agendy správcu
 • Uzatvorenie výhodnejších a dlhodobých zmlúv na dodávku energií
 • Cash-Flow manažment
 • Riešenie ad-hoc krízových úloh
 • Celková optimalizácia nákladov

Spoluprácu so spoločnosťou BCSR, s.r.o. hodnotíme ako veľmi dobrú, lebo sa jej podarilo vo veľmi krátkom a turbulentnom čase stabilizovať, zabezpečiť prevádzku a tým aj zabezpečiť vyššie plnenie voči veriteľom.

Ukážka referencie na realizovaný projekt DMK

Referencia_BCSR_DMK_KP_predaj