BCSR Advisory

Aktuality

Zvýšenie produktivity výroby

Identifikácia potenciálu zvýšenie produktivity a zníženia nákladov

Potrebujete: 

 • vylepšiť riadenie produktivity práce a motivácie zamestnancov
 • zmerať výkonnosť a optimalizovať počty výrobných i režijných robotníkov a THP zamestnancov
 • zobjektivizovať časové normy a eliminovať neproduktívne činnosti
 • zaviesť riadenie KPI
 • vedieť aktívne riadiť produktivitu práce výrobných i režijných robotníkov a THP zamestnancov
 • zvýšiť krycí príspevok na jednotlivých úrovniach a optimalizovať portfólio výrobkov

Prínosy:

 • zefektívnenie chodu spoločnosti, odhalenie a využitie rezerv
 • manažment nápadov, zlepšovanie motivácie zamestnancov a zabezpečovanie rozvoja
 • nástroj na riadenie produktivity
 • zlepšenie cash-flow a zlepšenie využitia majetku
 • zlepšenie východísk pre rokovanie s odbormi
 • tímové zlepšovanie a KAIZEN

Získate: 

 • nezávislý pohľad na stav vašich procesov (obchod, výroba,…..)
 • optimalizáciu chodu spoločnosti s dôrazom na zníženie, alebo zamedzenie rastu nákladov
 • praxou overené postupy, techniky a technológie
 • relevantné a spoľahlivé informácie o tvorbe a spotrebe hodnoty pre riadenie a rozhodovanie
 • trvalé zvýšenie efektivity
 • proaktívny prístup zamestnancov ku svojej práci (aktivizácia ku hľadaniu zlepšení v oblasti úspor nákladov, produktivity, kvality a dodržiavania štandardov)